Jak zaznacza architekt wnętrz, podstawowym celem ustawy deweloperskiej jest wprowadzenie instrumentów prawnych mających na celu ochronę konsumentów. Do najistotniejszych gwarancji należy prawo potencjalnego nabywcy do odstąpienia od umowy deweloperskiej w przypadku niedopełnienia obowiązków przez przedsiębiorcę. Przesłanki odstąpienia przez konsumenta od umowy zostały uregulowane w art. 29 ustawy deweloperskiej.

Przesłanki odstąpienia przez konsumenta od umowy deweloperskiej

A. Jedną z podstaw skorzystania z uprawnienia jest brak niezbędnych elementów umowy, których katalog został zawarty w art. 22 ustawy. Jak podkreśla architekt wnętrz dokument powinien zawierać m.in.:

 • informację o nieruchomości, na której realizowana ma być inwestycja, a także dane dotyczące pozwolenia na budowę,
 • określenie istotnych cech przedmiotu umowy,
 • określenie zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper,
 • termin przeniesienia prawa na nabywcę,
 • harmonogram i szczegółowe zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku powierniczym,
 • informacje dotyczące gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej,
 • określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej oraz warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę w razie skorzystania z tego prawa,
 • określenie wysokości odsetek i kar umownych,
 • wskazanie sposobu pomiaru powierzchni przedmiotu umowy oraz informacje dotyczące prospektu informacyjnego i odbioru lokalu,
 • zobowiązanie dewelopera do zakończenia inwestycji i przeniesienia na nabywcę prawa własności przedmiotu umowy oraz praw niezbędnych do korzystania z niego.

Brak któregokolwiek z wymienionych powyżej elementów może skutkować złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

B. Treść zapisów umowy deweloperskiej powinna odpowiadać informacjom zawartym w prospekcie informacyjnym. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej w sytuacji, gdy zachodzą rozbieżności w tym zakresie.

C. Nabywca lokalu ma prawo odstąpienia od umowy także w sytuacji, gdy deweloper nie doręczył mu kompletnego prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, stosownie do art. 18 i art. 19 ustawy.

D. Konsument może skorzystać z uprawnienia również w przypadku, gdy informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym obowiązującym w dniu podpisania umowy, a także, gdy prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy deweloperskiej.

E. Do obowiązków przedsiębiorcy należy przeniesienie na nabywcę prawa własności w terminie określonym w umowie deweloperskiej. W sytuacji niedopełnienia przez dewelopera powyższego obowiązku, konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

Architekt wnętrz przypomina o terminach

Co do zasady termin odstąpienia od umowy deweloperskiej wynosi 30 dni od dnia jej zawarcia. Odmienną regulację przewidziano wyłącznie w przypadku nie wykonania przez dewelopera umowy w zakresie przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę w uzgodnionym terminie. W tym ostatnim przypadku, przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy, nabywca powinien wyznaczyć wcześniej deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa. Jego uprawnienie aktualizuje się dopiero w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu. Nabywca zachowuje zarazem roszczenie z tytułu kary umownej za okres opóźnienia.

Prawo dewelopera odstąpienia od umowy deweloperskiej

Ustawa przewiduje także prawo odstąpienia od umowy przez dewelopera. Przedsiębiorca może skorzystać z przysługującego jej uprawnienia w przypadku niespełnienia przez nabywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie, pomimo wezwania w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy także w przypadku niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo. Aby skorzystać z tego prawa, powinien jednak wcześniej dwukrotnie doręczyć pisemne wezwanie w odstępie czasowym co najmniej 60 dni.

Przepisy dotyczące odstąpienia od umowy mogą ulec modyfikacji wyłącznie na korzyść konsumenta. Projekt umowy deweloperskiej oraz decyzję o odstąpieniu od umowy warto skonsultować z profesjonalistą. Usługi w zakresie analizy treści umowy pod kątem prawnym oferują obecnie architekci wnętrz, agencje architektoniczne,dysponujące bogatym doświadczeniem w tym zakresie. Ich kompleksowa obsługa nie nie ogranicza się wyłącznie do wykonywania prac wykończeniowych. Przy zawieraniu umowy deweloperskiej warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą przebrnąć przez gąszcz przepisów, czuwając nad interesem konsumenta na każdym etapie inwestycji deweloperskiej.

Źródło:

ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (Dz. U. Nr 232, poz. 1377 z późn. zm.), zw. “ustawą deweloperską”

perfect space Artykuł opublikowany dzięki PerfectSpace.pl
Autorem artykułu jest Pan Maciej Balcerek – menadżer firmy Perfect Space z Warszawy zajmującej się kompleksowym projektowaniem i aranżacją wnętrz mieszkań, biur i lokali usługowych.
Artykuł gościnny

Artykuł gościnny

Treści gościnne mogą zawierać lokowanie produktów bądź usług. Wykorzystywane materiały graficzne dostarczane są przez partnerów serwisu. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części jest surowo zabronione.

1 komentarz

 1. W sumie najlepiej samemu nie kombinować z umowami z deweloperem, warto znać swoje prawa i w tym przypadku zasięgnąć rady u profesjonalisty.

Zostaw komentarz

*